พฤติกรรมสุขภาพรายบุคคลselect
concat(ctitle.titlename,person.fname,' ',person.lname)as pname,
person.birth as birth,
GetAgeYearNum(person.birth,curdate()) as 'อายุ',
person.idcard as idcard,
SUBSTRING(house.villcode,7,2) as moo,
person.hnomoi,
n.bmi,n.waist
,case when ciga = 0 then 'ไม่สูบ' when ciga = 1 then 'สูบนานๆครั้ง' when ciga = 2 then 'สูบประจำ' else '' end as 'บุหรี่'
,case when wisky = 0 then 'ไม่ดื่ม'when wisky =1 then  'ดื่มนานๆครั้ง' when wisky = 2 then '1-2ครั้งต่อเดือน'
when wisky = 3 then  '1-2ครั้งต่อสัปดาห์' when wisky = 4 then '3-4ครั้งต่อสัปดาห์'when wisky = 5 then 'ดื่มทุกวัน'else '' end as 'แอลกอฮอล'
,case when exercise = 0 then  'ไม่ออกกำลังกาย' when exercise = 1 then  'ออก<3วัน' when exercise = 2 then 'ออก 3-5วัน'
when exercise = 3 then 'ออก>5วัน' else '' end as 'ออกกำลังกาย'
,case when salt = 0 then 'ปกติ'when salt = 1 then 'ทานเค็มจัด' else '' end as 'ทานเค็ม'
,case when sugar = 0 then  'ปกติ' when sugar = 1 then 'ทานหวานจัด' else '' end as 'ทานหวาน'
,case when drugbyyourseft = 0 then 'ไม่เคย'  when drugbyyourseft = 1 then 'เคย' else '' end as 'ซื้อยากินเอง'
,case when bigaccidentever = 0 then  'ไม่เคย'   when bigaccidentever = 1 then 'เคย' else '' end as 'อุบัติเหตุใหญ่'
,case when tonic = 0 then  'ไม่ดื่ม'   when tonic = 1 then 'ดื่มนานๆครั้ง'  when tonic = 2 then 'ดื่มทุกวัน' else '' end as 'เครื่องดื่มชูกำลัง'
from person inner join ctitle on person.prename = ctitle.titlecode
left join personbehavior on person.pid = personbehavior.pid and person.pcucodeperson = personbehavior.pcucodeperson
left join house on person.hcode = house.hcode and person.pcucodeperson = house.pcucode
left join village on house.villcode = village.villcode and house.pcucode = village.pcucode
left join ncd_person_ncd_screen n on person.pid = n.pid
where substring(house.villcode,7,2) !='00' and GetAgeYearNum(person.birth,curdate()) between '15' and '19' and concat(person.pid,person.pcucodeperson)
not in (select concat(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson) from persondeath
where persondeath.pcucodeperson=person.pcucodeperson and (persondeath.deaddate is null or persondeath.deaddate<=curdate()))
group by person.pid
order by moo,hnomoi