รายชื่อผู้ที่ยังไม่ได้รับการตรวจ Pap Smear


เงื่อนไข
1. ช่วงเวลา pap smear ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2562
2. จะนับคนที่ pap smear และ ต้องได้รับการวินิจฉัยด้วยรหัส Z01.4 หรือ Z12.4 (แต่ถ้าทำในระดับ รพ.สต.ควรให้รหัส Z01.4 เท่านั้น)
select
concat(ctitle.titlename,p.fname,' ',p.lname)as pname,
p.birth as birth,
GetAgeYearNum(p.birth,'2013-10-01') as 'อายุ',
p.idcard as idcard,
p.hnomoi,
SUBSTRING(house.villcode,7,2) as moo
from
person p
inner join ctitle on p.prename = ctitle.titlecode
inner join house on p.pcucodeperson = house.pcucode and p.hcode = house.hcode
where p.sex = '2' and CONCAT(p.pid,p.pcucodeperson) NOT IN (select CONCAT(persondeath.pid,persondeath.pcucodeperson)from persondeath)
and CONCAT(p.pid,p.pcucodeperson) NOT IN (select CONCAT(visitlabcancer.pid,visitlabcancer.pcucodeperson)from visitlabcancer
inner join visitdiag on visitlabcancer.visitno = visitdiag.visitno where visitlabcancer.typecancer= '2' and visitdiag.diagcode in ('Z01.4','Z12.4')
and visitlabcancer.datecheck between '2014-10-01' and '2019-09-30')
and SUBSTRING(house.villcode,7,2) <> '00' and p.typelive in ('1','3') and GetAgeYearNum(p.birth,'2014-10-01') between '30' and '60'
group by p.pid
order by house.villcode