รายงานสรุปการดำเนินงานควบคุมโรคความดันโลหิตสูงและโรคเบาหวานรายบุคคล ระดับหมู่บ้าน (กลุ่มคัดกรอง)


เงื่อนไข : report นี้ ตัดการคัดกรองในกลุ่มป่วย และตัดการคัดกรองในกลุ่มที่ไม่ใช่ typearea 1+3 

Download