Report ปิงปองจราจร 7 สี กลุ่มคัดกรอง
Report ปิงปองจราจร 7 สี กลุ่มคัดกรอง
   เงื่อนไข : ระบุหมู่บ้านที่ต้องการเรียกรายงาน 2 หลัก เช่น 01 , 11 เนื่องจาก report นี้ เรียกรายงาน
จากตาราง ncd_person_ncd_screen หาต้องการข้อมูลในปีงบประมาณ 2556 ให้นำ ฐาน jhcisdb ช่วงเดือนกันยายน 56 มา restore เพื่อดึงรายงาน


Download Report